[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Disk Kurtarma !!!diskin mbr si uçmuþtu.linuxnettin 3.sayýsýndaki UBCD ( ultimate boot cd ) içindeki HUTiL adlý program ile diskimi tekrar 40 GB gösterir oldum.Fakat DMA time out hatasý aynen devam ediyor.sevgi , saygý ve linux
yanlýþsam düzeltin ama yukarýdaa current size=32.xxx die bi þey
gördüm.Yorumum:
jumperlalrla bi oynayýn. bazý diskllerde 32GB görmesi için bi jumper oluyo.
belki sorun budur...
 On 8/7/05, ozgur oktay nar <ozoknarlnx@hotmail.com> wrote:
>
> Hdd sorunu ?? aþaðýdaki gibiydi .
>
> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
> hda: max request size: 128KiB
> hda: 78242976 sectors (40060 MB) w/1945KiB Cache, CHS=65535/16/63,
> UDMA(33)
> /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0:<4>hda: dma_timer_expiry: dma status ==
> 0x61
> hda: DMA timeout error
> hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest
> }
> : p1 p2 <<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
> hda: DMA timeout error
> : hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete
> DataRequest
> }
>
> p5<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
> hda: DMA timeout error
> hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest
> }
>
> p6 >
>
> ------------------------------------------------------
>
> iþ baþa düþtü ( sistemin yedeðini aldým ve
> nasýl olsa diskten umudu yitirmiþtim ) sarge yüklü hdd yi
> ayýrdým.DOS komutsatýrýndan fdisk
> yaptýðýmda "disk okuma hatasý " diyor ve komut
> satýrýna düþüyordu.
> #Çözse çözse Knoppix çözer dedim ve Knoppix ile sistemi açtým ve
> Qtparted programý ile 40 GB lýk diski kurtarmaya
> çalýþtým fakat olmadý.
> #Linuxnet dergisinin 3. sayýsýnda verilen Ultimate Boot Disc'i (
> daha önceden iso sunu ycd ye yazmýþtým ) yerleþtirdim ve
> boot ettim.
> "HUTIL" adlý programý ( harddrive util )
> çalýþtýrdým.!!!!!!!!! NE GÖREYÝM !!!!!!!
> Current size : 32.253 MB LBA : 66055245
> Native Size : 38.204 MB LBA : 78242976 þeklinde
> yazýyordu.Yönergeleri takip ederek MBR dahil olmak üzere Native size
> olacak þekilde " Erase " komutunu text tabanlý ortamda
> çalýþtýrdým.( gece 02:30 civarýydý ). Birer MB
> sayarak siliyordu.Uzun süreceðini düþündüm ve huzurla
> yattým.Sabah kalktýðýmda ilk iþim ekrana bakmak
> oldu.
> ######!!!! DUMUR 2 : !!!
> Kýrmýzý zeminde hdd okunamýyor gibi bir hata
> verdi.Offffffffff dedim.
> ######!!!! DUMUR 3 : !!!
> BÝOS ayarlarýna bakiim dedim ve ... ne gördüm :::: HDD 33.280 MB
> olarak görünüyor.( ben 40 GB olarak 2 yýl kullanmýþtým .
> ) Aman aman dedim.
> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> Son bir kez cfdisk yapayým dedim ve iþe koyuldum.
> hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
> hda: DMA timeout error
> hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest
> }
> ide : failed opcode was unknown
> hda: lost interrupt
> hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost
> interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda:
> lost interrupt hda: lost interrupt
> .............................................................tekrar
> ediyordu
> ....................................POWER düðmesine bastým ve
> bilgisayarý kapattým.
> # Diskimi kurtarma yolum varmý ?
> Þimdiden çok teþekküreler.
>
>
> sevgi , saygý ve linux
>
> _________________________________________________________________
> Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today - it's FREE!
> http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>

_________________________________________________________________
Don?t just search. Find. Check out the new MSN Search! http://search.msn.click-url.com/go/onm00200636ave/direct/01/Reply to: