[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Disk Kurtarma !!!Hdd sorunu ?? aşağıdaki gibiydi .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hda: max request size: 128KiB
hda: 78242976 sectors (40060 MB) w/1945KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(33)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0:<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
hda: DMA timeout error
hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
:  p1 p2 <<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
hda: DMA timeout error
: hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

 p5<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
hda: DMA timeout error
hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

 p6 >

------------------------------------------------------

i&#351; ba&#351;a dü&#351;tü ( sistemin yede&#287;ini ald&#305;m ve nas&#305;l olsa diskten umudu yitirmi&#351;tim ) sarge yüklü hdd yi ay&#305;rd&#305;m.DOS komutsat&#305;r&#305;ndan fdisk yapt&#305;&#287;&#305;mda "disk okuma hatas&#305; " diyor ve komut sat&#305;r&#305;na dü&#351;üyordu. #Çözse çözse Knoppix çözer dedim ve Knoppix ile sistemi açt&#305;m ve Qtparted program&#305; ile 40 GB l&#305;k diski kurtarmaya çal&#305;&#351;t&#305;m fakat olmad&#305;. #Linuxnet dergisinin 3. say&#305;s&#305;nda verilen Ultimate Boot Disc'i ( daha önceden iso sunu ycd ye yazm&#305;&#351;t&#305;m ) yerle&#351;tirdim ve boot ettim. "HUTIL" adl&#305; program&#305; ( harddrive util ) çal&#305;&#351;t&#305;rd&#305;m.!!!!!!!!! NE GÖREY&#304;M !!!!!!!
Current size : 32.253 MB  LBA : 66055245
Native Size : 38.204 MB LBA : 78242976 &#351;eklinde yaz&#305;yordu.Yönergeleri takip ederek MBR dahil olmak üzere Native size olacak &#351;ekilde " Erase " komutunu text tabanl&#305; ortamda çal&#305;&#351;t&#305;rd&#305;m.( gece 02:30 civar&#305;yd&#305; ). Birer MB sayarak siliyordu.Uzun sürece&#287;ini dü&#351;ündüm ve huzurla yatt&#305;m.Sabah kalkt&#305;&#287;&#305;mda ilk i&#351;im ekrana bakmak oldu.
######!!!! DUMUR 2 : !!!
K&#305;rm&#305;z&#305; zeminde hdd okunam&#305;yor gibi bir hata verdi.Offffffffff dedim.
######!!!! DUMUR 3 : !!!
B&#304;OS ayarlar&#305;na bakiim dedim ve ... ne gördüm :::: HDD 33.280 MB olarak görünüyor.( ben 40 GB olarak 2 y&#305;l kullanm&#305;&#351;t&#305;m . ) Aman aman dedim.

Son bir kez cfdisk yapay&#305;m dedim ve i&#351;e koyuldum.
hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
hda: DMA timeout error
hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
ide : failed opcode was unknown
hda: lost interrupt
hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt hda: lost interrupt .............................................................tekrar ediyordu ....................................POWER dü&#287;mesine bast&#305;m ve bilgisayar&#305; kapatt&#305;m.
# Diskimi kurtarma yolum varm&#305; ?
&#350;imdiden çok te&#351;ekküreler.


sevgi , saygý ve linux

_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today - it's FREE! http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/Reply to: