[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

acpiselam

kullandýðýn toshiba laptopta þimdiye kadar hep
mandrake kullandým , artýk debian'a geçiþ yapmak
istiyorum ancak þimdiye kadar linux de yaþadýðým acpi
sorunlarý gözümü korkutuyor.debian sarge 3.1'de
kurulum sýrasýnda acpi'yi nasýl aktif hale
getirebilirim.

iyi günler.

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Reply to: