[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

acemi ama azimliyim...:)merhaba arkadaþlar ben geç de olsa özgür yazýlým mevzuuna gönül vermiþ ama henüz bunun ötesinde bir þey verememiþ birisi.
 
En sonunda edindiðim debian 3.0 r1 sürümünü bilgisayara yükledim ancak arayüze bi türlü ulaþamýyorum. hata mesajýnda xfree86 ile ilgili biþeyler yazýyo.þimdi tam aklýma gelmiyo ama siz zannedetrsem anlarsýnýz demek istediðimi...
þimdi (aklýmda kaldýðýnca) xfree86 sürümü eski ya da sizin card 6-12 aylýk falan diyo ama debianýn zannýmca son sürümü ve benim pc 2 senelik falan nasýl oluyor da oluyor ya da ben mi yanlýþ anladým ne dersiniz.
 
buradan birþey çýkaramadýysanýz ben en iyisi hata mesajýný yazýp getireyim bir ara...
 
görüþmek üzere


Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - 100MB free storage!
Reply to: