[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

how to ask questions the smart wayselam,

Doðru düzgün soru sormanýn yollarý/how to ask
questions the smart way isimli kýlavuzun tam metin
çevirisine aþaðýdaki adresten eriþebilirsiniz:
http://www.geocities.com/yalcink01/smart-questions.html

Eklenmesini istediðiniz bölümler olursa veya bazý
bölümlerde deðiþiklik yapýlmasý gerektiðini
düþünüyorsanýz, çekinmeden belirtin. Metnin orjinaline
sadýk kalmaktan ziyade kendimize özgü ve bizi rahatsýz
etmeyecek bir manifesto þekline dönüþtürmek daha uygun
olabilir veya olmayabilirde.

Bu kadar iþinin arasýnda beni yanlýz býrakmayan
O.Yüksel'e teþekkürleri bir borç bilirim.

Yalçýn Kolukýsa


NOT: olurda kýrýk baðlar veya yazýlým hatlarý, devrik
cümleler,vs görürseniz lütfen bildirin.

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free web site building tool. Try it!
http://webhosting.yahoo.com/ps/sb/Reply to: