[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

modversions.hNVdia sürücülerini yükleyeceðim fakat modversions.h adlý dosyayý bulamýyor. kernel-source'da belirtilmemiþ olduðuna dair bir hata veriyor. gerçekten de arattým modversions.h dosyasý hiç bir yerde mevcut deðil. bu sorunu nasýl aþarým?

þimdiden teþekkürler, iyi çalýþmalar...Reply to: