[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: console-pipOn Fri, 2007-02-16 at 14:33 +0100, Marcus Better wrote:
> Min console piper åt mig när jag trycker tab eller slår backspace en gång
> för mycket. Och detta trots att jag har
> 
>  set bell-style none 
> 
> i /etc/inputrc. Jag trodde det skulle få tyst på den?

Gissar att du måste stänga av pipen både i terminalen och X.
http://www.debian-administration.org/articles/110

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: