[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: SV: Skapa fler adminkontonmattias jonsson skrev:
> Hade jag frågat om jag inte velat?
> Hur gör man?

Lägg till din användare till gruppen med GID 0 i /etc/group.
Det är INTE rekommenderat.

Danne

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: