[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Enkelt scriptspråk för att prosessa text?Inte för mig då det gäller att parsa loggfiler, finna mönster, vidta åtgärd beroende på fynd.

/Lasse

On Wed, 8 Jun 2005, Joakim Nordberg wrote:


Jag försöker hitta ett scriptspråk som jag kan använda till det mesta, och jag verkar ha två val Python eller perl.

även php funkar fint.

Joakim Nordberg


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: