[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 2.6-kärna och /dev/psaux.Efter uppgradering behövde jag modulerna psmouse och mousedev för att få
min mus att fungera. psaux finns tydligen inte längre.

/M

On Wed, Jan 21, 2004 at 03:29:21PM +0100, Daniel Swärd wrote:
>Är det nån förutom jag som har drabbats av konstiga problem med möss
>efter att ha uppdaterat till 2.6?
>
>Jag har enablat det jag tror behövs, men det funkar ändå inte.
>CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
>CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
>CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
>...
>CONFIG_INPUT_MOUSE=y
>CONFIG_MOUSE_PS2=y
>
>Har jag missat nåt?
>
>	/Daniel
>-- 
>Ever noticed something? Unix comes with compilers. Windows comes with
>Solitaire.
>
>
>--
>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>

-- 
-----------------------------------------------------------------------
Magnus Therning         Philips Research Laboratories Eindhoven
Phone: +31 40 2745179      (OpenPGP: 0x4FBB2C40)

X-Windows: ...You'd better sit down. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: