[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel2.6 får kernel panic!Hi,

* Björn Johansson <bjorn.johansson@4a-consulting.com> [2004-01-05 18:26]:
>Jag har kompilerat en 2.6.0 kärna med ALSA stöd och
>en massa andra trevliga saker, men den får dessvärre
>kernel panic vid uppstart! :-( Jag har varit väldigt nogrann
>när jag körde make menuconfig...
>
>Så här blir det vid uppstart:
>
>VFS: Cannot open root device "1608" or hdc8
>Please append a correct "root=" boot option
>kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on hdc8

I just had the same problem because I forgot to include MS-DOS
partition support.


Thorsten
-- 
Just because you do not take an interest in politics
doesn't mean politics won't take an interest in you.
    - Pericles

Attachment: pgp9BihwTU_y8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: