[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ok, innan jag tappar förståndet helt...On Tue, 27 May 2003 23:21:38 +0200
Fredrik Persson <frepe@bredband.net> wrote:

> Jag har lyckats få till ett directory vars namn börjar med - (minus).
> 
> Hur i H-E får man bort det???
> 

Midnigt Commander eller Nautilus fungerar åtminstone. Ett annat alternativ är att skriva hela sökvägen, typ:

rmdir /home/sumpan/-testdir

---
Daniel Sundberg
http://sumpan.com

> /Fredrik
> 
> PS Ursäkta språket men jag är verkligen i upplösningstillstånd.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: