[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: IP-tunnelDu kan ex. prova tunnelv också. Är IMHO lätt att sätta upp, och finns
dessutom för både potato- och woody-debian (apt-get install tunnelv).

Det fungerar med hjälp av ethertap, och gör exakt som du funderade på,
dvs. sätter upp en "virtuell ethernet-kabel". En nackdel är att det,
liksom ssh+ppp, är TCP-baserat, så jag vet inte om latency är optimal.

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.nu/~per/
/   per@rosnix.nu  GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: