[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Antigen Notification:Antigen found VIRUS= Win32.Netsky.C (CA(Vet),CA(InoculateIT)) wormAntigen for Exchange found warez_card.zip->warez_card.pif infected with
VIRUS= Win32.Netsky.C (CA(Vet),CA(InoculateIT)) worm.
The message is currently Purged.  The message, "what?", was
sent from debian-user-spanish@lists.debian.org and was discovered in SMTP
Messages\Outbound
located at Morres/First Administrative Group/MORRESMAIL.
---------------------------- DISCLAIMER -----------------------------

Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Wanneer u
dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan
onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te
verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde
verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat
e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. Morres Wonen B.V. is
niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de
informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst
van
dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht.
Morres Wonen B.V. staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht
behouden is
gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of
vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

This message (including any attachments) is confidential and may be
privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by
return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised
use
or dissemination of this message in whole or in part is strictly
prohibited.
Please note that e-mails are susceptible to change. Morres Wonen B.V.
(including its group companies) shall not be liable for the improper or
incomplete transmission of the information contained in this communication
nor for any delay in its receipt or damage to your system. Morres Wonen
B.V.
(or its group companies) does not guarantee that the integrity  of this
communication has been maintained nor that this communication is free of
viruses, interceptions or interference.
Reply to: