[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kino w plenerzeDzieñ dobry,

Czy mogê przes³aæ informacjê na temat projekcji filmów w plenerze - idealna atrakcja podczas imprezy firmowej, pikniku rodzinnego, ró¿nego rodzaju imprez rekreacyjnych?

 

pozdrawiam,

Zuzanna Namielska

http://filmwplenerze.pl/


Aby zrezygnowaæ z podobnych zapytañ proszê o informacjê zwrotn¹. Usunê adres debian-user-polish@lists.debian.org.


Reply to: