[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[no subject]
----------------------------------------------------
Rodzinne kibicowanie na Cracovii. 
Przy zakupie karnetu mecz Ekstraklasy już od 11 zł! 
Dzieci bezpłatnie, Panie za 1 zł! 
Więcej na: http://klik.wp.pl/?adr=www.cracovia.pl&sid=647
Cze?æ :) 
Proste i skuteczne wystarczy trochê cierpliwo?ci [0] 
Przysiêgam to dzia³a, jak zaczniecie to bêdziecie jeszcze raz zaczynaæ. 

Przemy?l to logicznie. 

Zróbmy to, co w opisie a gwarantuje ze zarobicie kilka tysiêcy nic nie ryzykuj¹c. 

ODE MNIE: 

PRZECZYTAJ, MY?LÊ ¯E WARTO PO?WIÊCIC 10MIN, JA W TO WSZED£EM MÓWI¥C 5 ZETA TO LEDWO BROWAR W 
PUBIE, WIÊC NA PEWNO NIE 
ZBIEDNIEJÊ :) BEZ RYZYKA NIE MA ZYSKU :) MI£EJ LEKTURY, JA PRZECZYTA£EM 3 RAZY I SIÊ 
PRZEKONA£EM. JEST TO DOSC CIEKAWE, JEDNAK CHYBA DLA LUDZI INTELIGENTNYCH I UCZCIWYCH, KTORZY 
S¥ W STANIE POJ¥C CA£¥ TÊ ZASADÊ - NA JAKIEJ WSZYSTKO SIÊ OPIERA.... 

WNIOSKI I UWAGI ODEMNIE.... 


Wczytuj¹c siê w tekst zauwa¿ysz ze trzeba wp³aciæ 5 zeta, mo¿na pomy?leæ... "A to ja bêdê 
sprytniejszy, i nie wp³acê tych 5 z³, zrobiê jak mi karz¹ - ale po co p³aciæ?" - jasne... 
Ale pomy?l, ze jak przyjdzie twoja kolej, to ludzie te¿ tak pomy?l¹ - a wówczas TOBIE nie 
bêdzie do ?miechu :) wiêc my?lê ze to w interesie ka¿dego "oddaæ" tê pi¹tkê :) Przecie¿ to 
serio nie pieni¹dz.....Pó³ paczki fajek...?? no halo.... 

Je?li powiedzmy wpiszecie siê na pierwsze miejsce to oczywi?cie wp³aci kto? pieni¹dze od 
razu, ale ile osób nak³onisz? 10? 20? 50? I to tyle, oni cie wykasuj¹ z pierwszego miejsca i 
koniec. A je?li zrobisz jak w instrukcji to nie bêdziesz u 10, 20 czy 50 osób bo tych osób 
znajomi i inni i kolejnych i kolejnych znajomi i inne osoby którzy jak w drzewie 
genealogicznym rozprzestrzeni¹ ciê w bardzo wielkiej liczbie itd. A taka nast¹pi jak 
bêdziesz na pierwszym miejscu (przesuniêty przez innych). Wiec wpisz siê na koniec listy a 
pierwsz¹ kasujesz. 

Pisz¹c to ? wp³aci³em ju¿ 5 z³ dla innego u¿ytkownika i mam nadziejê ¿e lec¹c tym 
systemem nikt nie bêdzie kantowa³ i wszyscy zyskamy :) 

Wniosek nr dwa:) je?li system siê oka¿e sprawny.... - to nic nie stoi na przeszkodzie aby 
kontynuowaæ go kilkakrotnie WIÊC DO DZIE£A, NIE ¯EBYM NAMAWIA£ - ALE POCZYTAJ :) - TO MA RACJÊ BYTU, 
SENS I LOGIKÊ - JE?LI NIKT NIE BÊDZIE KANTOWA£ :) 


Witam. 
Przeczytaj tê stronê do koñca a gwarantujê, ¿e nie po¿a³ujesz!!! 
Nie zmarnuj swojej szansy!!! 
Nie przejmuj siê, ¿e tekst jest trochê d³ugi! Warto przeczytaæ!!! TO NIE ¯ADEN ¯ART!!! GDYBY LUDZIE NAPRAWDÊ ZROBILI TAK JAK JEST NAPISANE 
BY£OBY PIÊKNIE, ALE NIESTETY WIÊKSZO?Æ UWA¯A ZE TO ¯ART, ALE PROSZÊ WZI¥Æ TO NA LOGIKÊ.... 
NA ZDROWY ROZUM?. 

Nie wierzysz? To oczywiste, kto da 15000 z³ za nic? A jednak. 
Po pierwsze nie za nic, bo wk³ad wynosi 5 z³ po drugie potrzebujesz troszkê pracy dos³ownie 
20 - 30 minut jednorazowo (np. dzi? albo jutro !) 
Zarobisz jak ka¿dy, kto bierze w tym udzia³ ok. 15000 z³ w okr¹g³y miesi¹c! (ja dok³adnie 
zarobi³em 2135 z³ w nieca³y tydzieñ - 30 minut! Op³aca³o siê.) 

Ten sposób wymy?li³ Roberto T. Kiyosaki - najbogatszy inwestor na ?wiecie, który w dodatku 
nie ma pracy... i tak siê rozesz³o a¿ trafi³o do mnie i do Ciebie! 
Opowiem jakie to ³atwe i proste, ale je?li nie masz teraz 5 minut ¿eby spokojnie o tym 
przeczytaæ zapisz tê stronê i wróæ kiedy bêdziesz mia³ czas : ) 

Tak wiêc pomy?l czy warto siê troszkê zaanga¿owaæ - to zale¿y od Ciebie. 
Gdy opowiedzia³em o tym kolegom, wy?miali mnie... 
A jednak wzi¹³em w tym planie udzia³. Moi znajomi wyci¹gnêli siê jak zobaczyli moje konto, a 
mówi³em od razu wejd?cie w to, wiadomo nawet znajomi czasami s¹ nie ufni. He, teraz siê z 
tego ?mieje.... Jak sobie przypomnê ich miny, jak opowiadali o tym gdy zajrzeli na konta. Z 
reszt¹ mi te¿ gêba opad³a jak zobaczy³em konto! A moje konto wci¹¿ ros³o i dalej ro?nie! 


Nawet teraz jak to pisze, dziwi mnie ile osób musi ciê¿ko pracowaæ by utrzymaæ dom, swoje 
dzieci lub po prostu zbiera na kino lub komputer. 
Dziêkujê teraz temu, kto wys³a³ mi tê wiadomo?æ i przedstawi³ mi ten pomys³, dziêkujê ¿e 
nak³oni³ mnie do tego, aby zrobiæ jeden ma³y skok w bok od szarego ¿ycia i zainwestowaæ 
pieni¹dze (kurcze-jakie pieni¹dze, 5 zeta to browar w knajpie..) po to by w³o¿one - 
pracowa³y dla mnie - a nie ja na te pieni¹dze. 


Teraz udowodniê Ci, ¿e jest to LEGALNY BIZNES!!! 

Nie potrzebujesz niczego sprzedawaæ! Nie potrzebujesz rozmawiaæ o tym z przyjació³mi, 
rodzina lub z nikim innym (chyba, ze chcesz). 
W dodatku, je?li jeste? nie?mia³y(a) to problem masz z g³owy - bo nie musisz mieæ 
bezpo?redniego kontaktu z drugim cz³owiekiem. Ktokolwiek, kto trzyma rêkê na pulsie mo¿e 
osi¹gn¹æ sukces i wzbogaciæ siê o kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych. Je?li wierzysz, ¿e ka¿dy ma 
swoje piêæ minut to po prostu zrób krok po kroku tak jak jest to napisane poni¿ej! 

To Twoja szansa na zmianê Twojej przysz³o?ci! 

To jest NAJTAÑSZA, NAJSZYBSZA I NAJPROSTSZA droga do zarobienia prawdziwych pieniêdzy przez 
Internet w tak KRÓTKIM czasie. 

OK to zaczynamy, bo siê rozgada³em. Ten program dzia³a i niewa¿ne z jakiego kraju jeste? 
albo w jakim przebywasz. NIE wa¿ne ile masz lat. I na dodatek NIE bêdziesz potrzebowa³ 
specjalnej wiedzy lub talentu. NIE bêdziesz przegl¹da³ stron internetowych, NIE bêdziesz 
nigdzie dzwoni³, klika³, lub SPAMowa³, NIE bêdziesz tak¿e p³aci³ za reklamy itp. 

Wszystko czego potrzebujesz to: 
- Konto w banku (najlepiej z mo¿liwo?ci¹ obs³ugi przez Internet, ale niekoniecznie), 
- Oko³o 20-30 minut twojego czasu jednorazowo! 
- Je¿eli masz chocia¿ 13 lat, to mo¿esz za³o¿yæ swoje w³asne konto w banku. Nie wierzysz? Proponuje ci mBank.KROK 1 

Niezaprzeczalne prawo natury jest takie, ¿eby zarobiæ musisz cos od siebie daæ! 

Wiêc pierwsze co musisz zrobiæ to zainwestowaæ TYLKO 5 Z£. 
Jak mówi Robert T. Kiyosaki- "je?li nic nie zainwestujesz - nic wiêkszego nie zyskasz!". 

Im szybciej zainwestujesz tym szybciej zaczniesz zarabiaæ z powiêkszaj¹c¹ siê rzesz¹ ludzi! 

Tak wiêc, przelej 5 z³ na PIERWSZE znajduj¹ce siê poni¿ej konto bankowe, nazwê odbiorcy wpisz: xxx a jako Tytu³ wpisz: 
" pieni¹dze z sieci " 
CHCE, ¯EBYS WIEDZIA£(A), ¯E JEST TO PO TO, ABY UTRZYMAC TEN PROGRAM LEGALNYM! 

To naprawdê proste!!! Gdy przelejesz 5z³ na pierwsze konto z poni¿szej listy, to mo¿esz ju¿ 
siê szeroko u?miechn¹æ:) Nie wiem czy wiesz, ale ju¿ czerpiesz z tego programu wielkie 
korzy?ci. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. 


Oto obecna lista: 


1. Nr konta: 43 1090 1900 0000 0001 0499 3093

2. Nr konta: 84 1140 2004 0000 3802 5506 6167

3. Nr konta: 52 1160 2202 0000 0000 9670 0041

4. Nr konta: 23 1140 2004 0000 3302 5550 0421

5. Nr konta: 42 1020 2528 0000 0602 0226 4638

PAMIÊTAJ! Wp³aæ 5 z³ na konto nr.1 i jako nazwê odbiorcy wpisz "xxx" 
(ze wzglêdu na ochronê danych, a je¿eli dobrze przepiszesz numer konta to pieni¹dze i tak 
dojd¹...) 
 
KROK 2 

Gdy ju¿ przela³e? 5 z³ na konto znajduj¹ce siê na 1. miejscu listy nastêpn¹ rzecz¹..., któr¹ 
musisz zrobiæ to zrobiæ kopiê tej strony (tekstu na niej zawartego). 

Pó?niej konto nr.1 skasuj , a na sam dó³ dopisz SWOJE KONTO w ten sposób bêdzie znów 5 kont, 
a ka¿dy przesunie siê o jedno oczko w górê, przenumeruj je na koniec od góry 1, 2, 3, 4, 5 i 
stanie siê tak ¿e pod nr 5 jest twój nr konta. 


NIE WPISUJ SWOJEGO NUMERU KONTA NA 1. POZYCJI, PONIEWA¯ SAM NA TYM STRACISZ 

(wyja?ni³em to na pocz¹tku i czytaj dalej). NIE B¥DZ ZACH£ANNY!!! 

Robisz to wszystko po to by wys³aæ ten ca³y tekst ponownie (korzystaj¹c z twojej ksi¹¿ki 
mailowej albo reklamowaæ na swojej stronie WWW - tak jak ja zrobi³em) do np. 40 osób 
(zapamiêtaj, ¿e 40 osób to dobra liczba do wzbogacenia siê, ale mo¿esz zareklamowaæ to w 
darmowy sposób w Internecie przez co wiêcej ludzi to zobaczy i mo¿esz wiêcej zarobiæ!!! POTRZEBUJESZ DOWODÓW? 

Tutaj s¹ przyk³adowe 4 osoby, oczywi?cie NIE s¹ to wszystkie, które bra³y udzia³ w tym 
programie i które zainwestowa³y nic innego jak 5 z³ i 30 minut swojego czasu. 

"Jaki wspania³y plan! Zrobi³em! wszystko co mi poradzili?cie z jakie? 3 tygodnie temu i co 
prawda nie uda³o mi siê uzbieraæ 15 000 o których mówili?cie, ale te 9135zl tez mnie 
powali³y, a jest jeszcze tydzieñ!! " 
Tomasz Watorek , Warszawa 

Cze?æ. Tu Justyna! No có¿, co mogê powiedzieæ? DZIÊKUJÊ BARDZO BARDZOOO MOCNO wys³a³am 40 
maili tak jak mówili?cie i w sumie zapomnia³am o ca³ej tej sprawie bo tak naprawdê nie 
wierzy³am w to, a te 5 z³otych to 
jeszcze nikogo nie uratowa³o. Ale jak zobaczy³am moje konto po kilku tygodniach to siê 
za³ama³am!!!!! 
W tym dobrym znaczeniu! By³o tam prawie 15 000 z³otych!!! I jak ja to teraz wydam tak 
szybko? Przecie¿ za kolejnych 30 dni bêdê mieæ tego wiêcej!!! Dziêkuje jeszcze raz!!!!" 
Justyna Tojan, Strzelce Opolskie 

"By³em zaskoczony kiedy zobaczy³em moje konto !! Przez 3 tygodnie na moim koncie znalaz³o 
siê 9440zl. Na pocz¹tku my?la³em, ¿e to jaki? b³¹d wkrad³ im siê do kompów. Ale potem 
wyp³aci³em pieni¹dze i kupi³em sobie 
super kompa !!! Nareszcie !! ! Dziêki, dziêki, dziêki!!! 
Ryszard Bodler, Gdañsk A tutaj troszkê matematyki: 

Kiedy wy?lesz swoje maile (lub rozpowszechnisz tê stronê w inny sposób, bêdziesz na 5 
miejscu listy. To najlepsza pozycja po to by zarobiæ powa¿ne pieni¹dze! ¯aden inny program 
nie daje tak wysokich i realnych pieniêdzy z ró¿nych powodów, które wyt³umaczê poni¿ej. Jak 
d³ugo bêdziesz wysy³aæ tê wiadomo?æ do ludzi, którzy bêd¹ zainteresowani programem, mo¿esz 
spodziewaæ siê, ¿e ?rednio odpowie na nie 25% ludzi. 
Ale b¹d?my bardziej pesymistyczni i dajmy na to, ¿e tylko 12,5%, dla utrudnienia. Gdy wy?lesz 40 maili do ró¿nych osób, mo¿esz spodziewaæ siê ze 5 z nich zrobi dok³adnie to 
co Ty (12,5% z 40= 5). 

Ale tym razem twój numer konta przesunie siê na 4 pozycje . Wówczas ju¿ bêdzie o tym 
programie wiedzia³o 200 osób (5 x 40). 

Z tych 200 ludzi, udzieli siê 25 (12.5% z 200=25), wiêc dalsze 1000 maili (25 x 40), 
podnios¹ Twój numer konta na 3 pozycje. 

Z tych 1000 ludzi, mo¿esz spodziewaæ siê, ze udzieli siê 125 osób (12.5% z 1000=125), wiêc 
dalsze 5000 maili 

(125 x 40) podniesie Twoje konto na 2 pozycje w li?cie. 

A z tych 5 000 ludzi, mo¿esz spodziewaæ siê 625 osób , które siê udziela (12.5% z 5000=625), 
wiêc kolejne 25 000 osób (625x40) podniesie TWÓJ NUMER KONTA NA 1 POZYCJÊ!!! 

I teraz, z 25 000 ludzi, mo¿esz spodziewaæ siê, ze 3125 z nich odpowie (12.5% z 25 
000=3125). 

A w tym czasie to Ty bêdziesz na 1 miejscu!!! Wiêc dostaniesz: 15 625 z³otych!!! (3125 x 
5z³). Wiêc, jak Twój numer znajdzie siê na 1 pozycji przez kolejne kilka dni, to bêdzie Twój czas 
na to by zbieraæ pieni¹dze! Przez serie 30 dni, te pieni¹dze bêd¹ wys³ane przez kilka 
tysiêcy ludzi tak jak Ty to zrobi³e?!!! Powodzenia, PROSZÊ, nawet, je?li siê nie zdecydowa³e?(a?) jeszcze, nie wyrzucaj tego tekstu. 
DOBRZE CI RADZÊ!! 


Ma³o, kto wierzy ze mo¿na tyle! zarobiæ, ludzie s¹ bardzo sceptycznie nastawieni do takich 
spraw, ale to jest naprawdê realne, a te 5 z³ "zaryzykowaæ" to nie du¿o. Dlaczego w 
cudzys³owie? Bo je¿eli zrobisz to, co by³o napisane wy¿ej, nie ma ¿adnego ryzyka! Tylko 
zysk! 
Zachêcam Ciê jeszcze raz do wziêcia udzia³u w tym! wspania³ym planie! 

Na pewno nie po¿a³ujesz! Pozdrawiam!! 


PAMIÊTAJ, wy?lij tylko 5z³ na konto numer 1, po czym skasuj je wpisuj¹c swoje konto na sam 
dó³ listy automatycznie przesun¹ siê wszyscy o oczko w górê i przenumeruj je od góry 1, 2, 
3, 4, 5 i stanie siê tak ¿e pod nr 5 jest twój nr konta 


Nie b¹d?my zach³anni!! Na ka¿dego przyjdzie czas w miarê przesuwania siê listy! KA¯DY 
zarabia, je¿eli ³añcuszek bêdzie solidnie prowadzony 

! NIE ZMIENIAJ FORMY LISTU ! A teraz od siebie: 

jak chcecie mo¿ecie to wyci¹æ przy wysy³aniu dalej, wp³aci³am te symboliczne 5zl (to nie s¹ 
znowu takie du¿e pieni¹dze) po pewnym czasie zapomnia³am o tym i uwierzy³em w to dopiero 
wtedy gdy przy wybieraniu pieniêdzy w bankomacie na wy?wietlaczu zobaczy³em gigantyczn¹ 
sumê, nastêpnie posz³am do banku aby siê upewniæ czy to nie jaka? pomy³ka i pani 
powiedzia³a mi ¿e w ci¹gu tych paru tygodni ponad tysi¹c osób wp³aci³o mi po 5zl. I 
pamiêtajcie je?li bêdziecie postêpowaæ zgodnie z tymi krokami dorobicie siê niez³ej sumki i 
nie próbujcie nic zmieniaæ gdy¿ mo¿e to zachwiaæ ca³ym systemem, Postarajcie siê to wys³aæ 
do jak najwiêcej liczby osób.

Reply to: