[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bash lub inna powloka ograniczanieOn Sat, 20 Nov 2004 15:00:48 +0100, Piotruś wrote:

> A jak coś takiego się zachowa przy ctrl+c albo ctrl+z?
> Tak z ciekawości pytam, czy to jest bezpieczne?

Wtedy należałoby zastosować `trap'. Sygnały `SIGINT' oraz `SIGTSTP'.

Pozdrawiam.
-- 
Marcin Pawel Kobierzycki
RLU: #310767         ; GPG public key at: pgp.mit.edu
Jid: mpk@jabberpl.org; GCS/P/S

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: