[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mars_nwe - pakiety *.deb ?Czy są gdzieś na sieci dostępne pakiety *.deb z programem mars_nwe - Mars
NetWare Emulator (jeżeli tak, to gdzie), czy trzeba go kompilować ze źródeł?

Pozdrawiam Wszystkich,
Roman

-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: