[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

via-voiceBonjour

existe t-il un programme de type via-voice en GPL tournant sous potato
?


-- 
                 """"" 
    """""          (' o o `)
---ooO---------Ooo-----------ooO---(_)---Ooo---
o   n'ayez plus peur - montrez-vous   oReply to: