[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pieken in CPU loadOn Monday 24 February 2014 12:08:01 Paul van der Vlis wrote:
> Wat ik via procesbeheer niet goed kan zien zijn pieken in de disk IO.
> Heeft er hier iemand nog een tip hoe ik dat goed kan zien?

iotop?
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: