[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: default default editorGeert Stappers wrote:
> Waar is gedefineerd wat de default default editor is?
> (Dan komt het wijzigen een stap dichterbij)

Volgens mij: /etc/alternatives/editor

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: