[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LXC / Netplan / Bridge-vpnEstic en una entitat on també s'aborda aquesta qüestió, però purament
amb Debian a tots costats (centre amb IPs públiques, servidor local,
contenidors) i només amb programari suportat (stable/main).
Després de moltes sessions de recerca i desenvolupament, s'està
elaborant un assistent per als enllaços VPN (gesvipen), un altre per a
les rutes NAT/DNAT (durruter) i un altre per a la configuració de
contenidors LXC 2 i LXC 3 (ctctl).

Hem provat LXC 4 amb Debian bullseye/testing i els contenidors no
arrenquen. No sembla funcionar. Encara no hem provat LXC 4 amb Ubuntu.


Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 2/2/21 a les 20:37, Daniel ha escrit:
> Hola a tothom
> 
> tinc la següent infraestructura,
> 
>  * Ubuntu 20.04 amb contenidors lxc 4
>  * Servidor a un datacenter amb 2 IPs Públiques (en el futur N)
>  * X bridges interns, comunicant amb altres datacenter via openvpn (amb
>   els rangs 10.20.xx)
>  * Tinc que redireccionar una de les IPs públiques cap a un contenidor
>   intern, però em perdo pel camí. Abans tenia una estructura similar
>   amb ubuntu 14, pero amb el canvi del network/interfaces a netplan em
>   falta informació.
>   Ho he intentat configurant al host la IP i amb el shorewall
>   redireccionant els ports cap als contenidors i ara configurant la
>   segona IP directament al contenidor, però tinc algun error que no
>   detecto i no m'arriben els paquets.
> 
> La configuració que tinc ara al contenidor es aquesta:
> 
> # IP interna cap la resta de servidors.
> lxc.net.0.type = veth
> lxc.net.0.flags = up
> lxc.net.0.link = vmbr0
> lxc.net.0.name = eth0
> lxc.net.0.veth.pair = veth-contenidor
> #lxc.net.0.ipv4.gateway = 10.20.30.8
> lxc.net.0.ipv4.address = 10.20.30.196/24
> 
> # IP Publica
> lxc.net.1.type = veth
> lxc.net.1.flags = up
> lxc.net.1.link = lxcbr0
> lxc.net.1.name = eth1
> lxc.net.1.veth.pair = veth-s07
> lxc.net.1.ipv4.gateway = GWdeldatacenter
> lxc.net.1.ipv4.address = IPpublica/32
> 
> Ara ja no se en quin punt m'he perdut, alguna pista?
> 
> Daniel
> 


Reply to: