[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

unsubcribe

--

Salvador Rueda Pau

Tutor i professor de CFGM

Col·legi Maria Rosa Molas -Reus-

-www.mariarosamolas.org- 977312740


Abans d'imprimir aquest missatge, penseu si és realment necessari fer-ho: el medi ambient és cosa de tothom.

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona indicada, us recordem que  l'ús, divulgació i/o còpia sense autorització és prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu


Reply to: