[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Systemd no m'atura un serveiHola Narcis,

> També hi ha el cas que ara m'ocupa d'un servei que no atura a
> temps tots els processos i accions (timeout), amb la qual cosa,
> puc necessitar fer «stop» per segona vegada, quan Systemd pensa
> que l'estat és de no iniciat.

Si el servei no atura a temps tots els processos i accions el
primer cop per timeout, per què creus que serà suficient fer-ho
una segona vegada? No podria donar-se el cas que també salti el
timeout i aleshores tampoc et serviria el ExecStopPost?

Sense conèixer els detalls de fons, la meva intuïció em diu que
caldria atacar el problema des d'algun angle diferent.

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: