[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Systemd no m'atura un serveiTinc aquest fitxer enregistrat: /etc/systemd/system/eventoj.service
I l'acció ExecStart és cridada tant quan s'inicia el sistema com quan
s'executa: systemctl start eventoj
Però l'acció ExecStopPost no és cridada en aturar el sistema ni tampoc
en executar manualment: systemctl stop eventoj
(també ho he provat amb ExecStop, que només s'utilitza per quan s'ha
iniciat abans)

Algú em sabria dir on està el problema?

[Unit]
Description=Extra events manager
Documentation=http://www.actiu.net/eventoj/
Wants=runlevel2.target runlevel3.target runlevel4.target
runlevel5.target syslog.service
After=networking.service network-online.target
#PartOf=syslog.service
Conflicts=runlevel0.target runlevel1.target runlevel6.target

[Service]
Type=forking
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/bin/eventoj start
ExecReload=/usr/bin/eventoj reload
ExecStopPost=/usr/bin/eventoj stop
TimeoutStartSec=10
TimeoutStopSec=30

[Install]
WantedBy=default.target


Gràcies.
-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: