[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzacions sense reiniciarHola Narcis,

> És possible fer això amb Debian*?* Com?

El que he trobat és això:

https://tracker.debian.org/pkg/kpatch
https://github.com/dynup/kpatch

Però diria que no existeix cap servei com el de Canonical on es
publiquin actualitzacions del nucli. Si més no, sembla que si
saps què cal tocar o si obtens el patch d'algun lloc, sí que el
pots construir per fer l'actualització en calent.

Molt interessant, gràcies per preguntar-ho :)

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: