[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: 460 telefons i tauletes compatiblesNarcis Garcia:

> Hi ha una llista semblant sobre per Debian o altres
> distribucions GNU?

Suposant que et refereixis a una llista de maquinari compatible,
no només als mòbils compatibles amb Debian, hi ha una mica
d'informació al [wiki](https://wiki.debian.org/Hardware) i una
pila d'informació de diferents distribucions a la pàgina de
[HCL](https://kmuto.jp/debian/hcl/).

També hi ha força informació al directori /lib/udev/hwdb.d de
stretch (no recordo si també estava a les versions anteriors).

Espero que aquesta informació també ajudi en Joan a trobar si
la pantalla que vol comprar és compatible. De totes formes,
potser és més un tema de compatibilitat amb la tarja gràfica
que amb el sistema.

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: