[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) HDMI perdut en actualitzar a Debian 9Narcis Garcia:

> Algú sap què és el que puc investigar? Perquè des de l'ordinador
> tot sembla normal, i des del projector també, però no es troben.

Se m'acut que pots provar-ho amb una Debian Live, per descartar
que no sigui alguna particularitat de la instal·lació que hi ha
en aquell ordinador.

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: