[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

matrixHola,

Hem creat una sala a matrix per xerrar de Debian en català.

https://matrix.to/#/#debian-cat:matrix.org

Us hi esperem ;-)

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: