[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Trobada 2015He canviat la meva disponibilitat. El 21 i 22 de novembre estaré a la
http://2015.es.pycon.org . Per tant, ara el dia que més gent es podria
reunir és el 24 d'Octubre, aquest dissabte no, l'altre.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: