[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neteja d'spam gener del 2015On Mon, Mar 30, 2015 at 01:00:38PM +0200, Eduard Selma wrote:
> El 30/03/15 a les 12:13, Oscar Osta Pueyo ha escrit:
> >Companys!!!
> >Queden dues revisions per tancar gener 2015
> >

Gràcies Oscar! ;-)

> 
> - Segurament vaig errat, però veig els registres (aparentment)  nets. Potser
> algú ja ha esborrat els missatges de spam?

Si no m'equivoco, el funcionament és que un missatge no s'eliminarà de
l'arxiu fins que no s'hagi reportat 5 vegades un mateix missatge,
moment en què un administrador el revisarà i si ho creu convenient,
l'eliminarà manualment.

En aquest cas concret, és possible que durant un mes no hagi entrat
cap missatge d'spam i per això es vegi l'arxiu net; igualment està bé
activar l'estrelleta per indicar que s'ha revisat :-)
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Whip me.  Beat me.  Make me maintain AIX.
		-- Stephan Zielinski

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: