[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: viquipedistaEl Dimarts, 17 de març de 2015, a les 09:49:40, Eloi va escriure:
> El 16/03/15 a les 21:36, Joan ha escrit:
> > On 16/03/15 18:15, Blackhold wrote:
> >> Hola,
> >> Necessito que algun viquipedista es posi en contacte amb mi.
> >> 
> >> Moltes gràcies!
> > 
> > Tots ho som una mica, no? O parles d'algun rol concret?
> > 
> > Joan
> 
> A mi no em fiqueu al sac dels viquipedistes, que ja en vaig quedar prou
> escaldat defensant que l'ample de via ibèric no era idea de Franco.

a mi em sembla correcte l'entrada ...

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ample_ferroviari_ib%C3%A8ric

i evidentment no va ser Franco ...
-- 
--
Linux User 152692     GPG: 05F4A7A949A2D9AA
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: