[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

VirtualGL i seguretatHola:
En un servidor Wheezy si connecten usuaris que necessiten fer sessions gràfiques.
Fins ara era tight. Les feiem via ssh. Les aixecavem:
tightvncserver :3   -name golf -depth 24 -geometry 1564x850
I remotament es connectaven:
xtightvncviewer -via  externa.com  :3

Anava tot pel localhost del servidor. I era segur.

Ara algun usuari necessita  per un programa (paraview) accelerador gl.

Hem instal·lat el virtualgl i el vncturbo. El vgl no en té prou que el sevidor X estigui actiu (gdm3 a l' espera) sino q vol un usuari connectat) . Aquesta dificultat se supera posant al /etc/gdm3/Init/Default  la línia   xhost+local. 
La pregunta és :     xhost+local   compromet la seguretat?

netstat -n   diu:
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State     
tcp        0   7279 localhost:5909          localhost:45610         ESTABLISHED
tcp        0      0 pirat.penya:ssh         carlit.local:58259      ESTABLISHED
tcp        0     10 localhost:45610         localhost:5909          ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:54787         localhost:5902          ESTABLISHED
tcp        0  10720 pirat.penya:ssh         carlit.local:58017      ESTABLISHED
tcp        0      0 pirat.penya:ssh         carlit.local:57647      ESTABLISHED
tcp        0    304 pirat.penya:ssh         carlit.local:58003      ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:5904          localhost:44418         ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:44418         localhost:5904          ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:5902          localhost:54787         ESTABLISHED

sessions 2,4 i 9 actives

Moltes Gràcies.
JManel Grifoll


Reply to: