[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: miniconf a barcelonaOn Fri, Aug 16, 2013 at 07:24:04PM +0200, Mònica Ramírez Arceda wrote:
> Us escric per veure a qui li agradaria involucrar-se en això. Algun
> voluntari/a?

Ajudaré de grat en la mesura del possible. Ja anirem concretant quan
es vagi apropant la data i donant a conèixer les necessitats.

-- 
Adrià García-Alzórriz
adria@fsfe.org
GPG Key: 09494C14

What if nothing exists and we're all in somebody's dream?  Or what's worse,
what if only that fat guy in the third row exists?
		-- Woody Allen, "Without Feathers"

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: