[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Off-topic impressores 3dLulzBot AO-100 3D printer now FSF-certified to respect your freedom 

http://www.fsf.org/news/hardware-certification-aleph-objects-lulzbot-3d-printer


El Sat, 18 Feb 2012 12:34:34 +0100
Ramon Pinto <jrpinto@sindominio.net> va dir:

> Perdoneu per l'offtopic, però no sé ben bé on començar a preguntar.
> Estic interessat en la construcció d'impressores 3d, i en les tècniques
> bàsiques com soldadura, etc, i, evidentment, drivers en debian. Sabeu de
> gent aquí que estigui treballant aquest tema?
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/1329564874.5377.1.camel@spinoza
> 


Reply to: