[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Posant una deb a un llapisOn Wednesday 05 September 2012 20:29:42 Lluís Gras wrote:
> Ja fa temps que les imatges d'instal·lació de debian són isohybrid y les
> pots instal·lar directament a un llapis usb fent un cat imatge.iso >
> /dev/llapis o amb el dd.

Però una cosa són les imatge d'instal·lació o una altra cosa és el sistema en 
si.

> El 5 de setembre de 2012 20:20, jors <worbynet@gmail.com> ha escrit:

> > No se si parlem del mateix (veig massa feina per part del company Pere),
> > però amb fet un dump (dd) d'una imatge de Debian Live a un usb jo en tinc
> > prou:

Realment no és tanta feina: executar deboostrap, crear l'fstab per què monti 
proc, sys, etc, que el Pere ho fa agafant els del sistema amfitrió i posar-hi 
el grub. Pel mig has de crear algunes particions i directoris.

L'avantatge és que pots decidir quins paquets queden al llapis, tenint un 
control més fi del que hi poses i el que no, que amb un Live et queda el que 
hi van posar.

Jo no fa massa també em vaig montar el propi llapis de Debian en viu, de menys 
de 450Mb (i encara trobo que són masses).
A més, vaig posar que es copiés tot en RAM a l'arrancar i es montéssin les 
particions de la RAM, algo semblant a:

http://reboot.pro/14547/

Però amb l'arrel dins un tar.gz, per montar el tar.gz en RAM, em queda:

ramroot()
{
#    mount ${roflag} -t ${FSTYPE} ${ROOTFLAGS} ${ROOT} ${rootmnt}
    TMPRAMROOT="/ramroot"
    mkdir $TMPRAMROOT
    mount ${roflag} -t ${FSTYPE} ${ROOTFLAGS} ${ROOT} $TMPRAMROOT
    mount -t tmpfs none ${rootmnt}
    cd ${rootmnt}
    echo "Unpacking root into ram..."
    tar -xfz "$TMPRAMROOT/packedroot.tar.gz"
    echo "Done."
    umount $TMPRAMROOT
	rmdir $TMPRAMROOT
}

L'ordenador no té cap disc dur, no queda res guardar res un cop s'atura, ni 
s'escriu res al llapis. De fet, el llapis es pot treure un cop engegat i queda 
una màquina sense cap tipus d'enmaguetzematge, silenciós i econòmic.
Jo l'utilitzo com a tallafocs, i els logs s'envien remotament a un altre 
servidor. Si passés res al tallafocs, reiniciant queda net inmaculat.

Si poseu l'arrel en RAM en un sistema d'escriptori, els programes s'executen a 
una velocitat d'espant :D
I al estar comprimit, en realitat no tarda tant en copiar-ho a RAM, ja que el 
que més penalitza és llegir del llapis, no pas descomprimir.


-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: