[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Twitter/identi.ca a kopete, o altres alternatives...On Thu, Aug 30, 2012 at 05:00:40PM +0200, Joan Cervan i Andreu wrote:
> O, si no, teniu alguna altra manera de consultar twitter/identi.ca sense 
> entrar a les webs que sigui pràctica?

Via RSS. Pràctic no sé si ho és massa perquè almenys a Twitter
l'actualitzen quan volen i a més no els agrada massa aquest mètode
així que intenten ometre'l a la web, però de funcionar, funciona.

-- 
Adrià García-Alzórriz
adriagm@gmail.com
GPG Key ID: 9DE37ED4

Ser amable es ser invencible.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: