[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: patch per opensc per tal de afegir el dnieOn Wednesday 08 August 2012 13:27:18 Pere Nubiola Radigales wrote:
> Hola:
> Darrerement i per necesiats propies he creat un patch per el opensc a
> wheezy i sid

Molt bé! però... què fa el patch?
 
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere@nubiola.cat
>      pnubiola@fsfe.org
>      pere.nubiola@gmail.com

-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: