[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XP no em troba el Samba PDCHola!

Tinc el mateix problema, finalment ho vas poder sol·lucionar?

M'estic tornant beneit amb el tema!

Salut i gràcies


tictacbum wrote:
> 
> perdó, volia dir el winbind, però veig que estava liat, el winbind és per 
> l'autenticació d'usuaris i grups, no per resoldre noms :P
> 
> A Dijous, 15 d'abril de 2010, SuRGeN va escriure:
>> Quin dimoni es aquest? Em pensava que samba s'ocupava de WINS, al menys
>> això es el que he llegit. El que m'estranya es que si faig ping a PDC
>> resol sense cap problema i sense servidor dns deu fer servir wins, fins
>> hi
>> tot he provat a posar-ho al lmhosts (ho vaig llegir en algun lloc) i a
>> configurar la xarxa manualment i especificar PDC com a servidor de WINS,
>> i
>> segueix sense funcionar... és tot molt estrany!
>> 
>> Gracies.
>> 
>> 2010/4/15 tictac <tictacbum@gmail.com>
>> 
>> > sembla que no resolgui el nom GRUPO, pot ser que tinguis el dimoni wins
>> > aturat?
>> >
>> > A Dijous, 15 d'abril de 2010, SuRGeN va escriure:
>> > > Hola,
>> > >
>> > > a un temps vaig muntar un PDC amb Samba+LDAP, mentres vaig estar fent
>> > > les proves tot funcionava bastant correcte. Podia donar d'alta les
>> > > màquines automaticament, etc. El problema es que ho vaig deixar
>> aparcat
>> > > i només ho feia servir coma servidor d'arxius, i ara que he volgut
>> > > tornar a
>> >
>> > registrar
>> >
>> > > màquines i que ja ho volia posar en producció em trobo que surt un
>> > > error
>> >
>> > en
>> >
>> > > el moment en intento unir un XP al domini, és el següent:
>> > >
>> > > *==========================
>> > > Nota: esta información está dirigida a un administrador de red. Si
>> > > usted
>> >
>> > no
>> >
>> > > lo es, notifique al administrador de red que ha recibido esta
>> > > información que se ha registrado en el archivo
>> > > C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt.
>> > >
>> > > Es posible que el nombre de dominio "GRUPO" sea un nombre de dominio
>> > > NetBIOS. Si este es el caso, compruebe que el nombre de dominio está
>> > > registrado correctamente con WINS.
>> > >
>> > > Si está seguro de que el nombre no es un nombre de dominio NetBIOS,
>> la
>> > > siguiente información le ayuda a solucionar los problemas con su
>> > > configuración DNS:
>> > >
>> > > Ocurrió un error al hacer una consulta al DNS para el registro de
>> >
>> > recursos
>> >
>> > > de ubicación de servicio (SRV) usado para ubicar un controlador de
>> >
>> > dominio
>> >
>> > > para el dominio GRUPO:
>> > >
>> > > El error fue: "El nombre DNS no existe."
>> > > (código de error 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
>> > >
>> > > La solicitud era para el registro SRV para _ldap._tcp.dc._msdcs.GRUPO
>> > >
>> > > Las siguientes son causas comunes de este error:
>> > >
>> > > -El registro SRV de DNS no está registrado en el DNS.
>> > >
>> > > -Una o más de las siguientes zonas no incluye delegación a sus zonas
>> > > secundarias:
>> > >
>> > > GRUPO
>> > > . (la zona raíz)
>> > >
>> > > Haga clic en Ayuda para obtener más obtener más información sobre
>> cómo
>> > > corregir este problema.
>> > > ============================*
>> > >
>> > > Adjunto també el dcdiag. No se si és degut a alguna actualització o
>> que
>> >
>> > pot
>> >
>> > > ser pero no hi ha manera. He googlejat alguna solució pero no la
>> trobo
>> >
>> > per
>> >
>> > > enlloc, ja que per resoldre els noms faig servir WINS, no tinc res de
>> > > DNS configurat.
>> > >
>> > > Adjunto també el smb.conf:
>> > > *=============================
>> > > [global]
>> > > # configuracion basica del servidor
>> > > workgroup = grupo
>> > > netbios name = pdc
>> > > server string = PDCServer
>> > > socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=8192
>> > > SO_RCVBUF=8192 # configuracion para que la maquina sea el PDC master
>> > > os level = 65
>> > > preferred master = yes
>> > > local master = yes
>> > > domain master = yes
>> > > domain logons = yes
>> > > # configuracion de seguridad y conexion
>> > > security = user
>> > > guest ok = no
>> > > encrypt passwords = true
>> > > null passwords = no
>> > > # Afegits pels softlinks
>> > > follow symlinks = yes
>> > > wide symlinks = yes
>> > > unix extensions = no
>> > > # hosts allow es para que solo permita las maquinas de la LAN
>> >
>> > (192.168.0.x)
>> >
>> > > hosts allow = 127.0.0.1 10.118.1.0/255.255.255.0
>> > > wins support = yes
>> > > name resolve order = wins lmhosts host bcast
>> > > dns proxy = no
>> > > # otras configuraciones varias para SAMBA
>> > > log file = /var/log/samba/log.%m
>> > > log level = 2
>> > > max log size = 50
>> > > hide unreadable = yes
>> > > hide dot files = yes
>> > > # parametros para el soporte de LDAP
>> > > passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1
>> > > ldap suffix = dc=grupoescada
>> > > ldap machine suffix = ou=machines
>> > > ldap user suffix = ou=users
>> > > ldap group suffix = ou=groups
>> > > ldap admin dn = cn=admin,dc=grupoescada
>> > > ldap delete dn = no
>> > > enable privileges = yes
>> > > # para permitir a los usuarios cambiar su clave desde Windows
>> > > ldap password sync = yes
>> > > # perfiles moviles de usuario, carpeta home y script de inicio
>> > > logon home = \\%L\%U\.profile
>> > > logon drive = H:
>> > > logon path = \\%L\profiles\%U
>> > > #logon script = netlogon.bat OR %U.bat
>> > > logon script = %U.bat
>> > > # script para automatizar la adicion de cuentas de maquinas
>> > > # al arbol LDAP cuando estas se unan por primera vez al dominio
>> > > add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w "%u"
>> > > unix charset = ISO8859-15
>> > >
>> > > #=== Recursos SAMBA ===
>> > > # ruta en donde se alojaran el(los) script(s) de inicio
>> > > [netlogon]
>> > >    path = /home/samba/netlogon
>> > >    guest ok = no
>> > >    read only = yes
>> > >    browseable = no
>> > >   #root preexec =
>> > >
>> > > # carpetas home de los usuarios
>> > > #[homes]
>> > > #   path = /home/%U
>> > > #   comment = Carpetas HOME
>> > > #   browseable = no
>> > > #   writeable = yes
>> > > #   valid users = %S
>> > > #   read only = no
>> > > #   guest ok = no
>> > > #   inherit permissions = yes
>> > >
>> > > # carpeta en donde se guardan los perfiles de los usuarios
>> > > [profiles]
>> > >    path = /home/samba/profiles
>> > >    writeable = yes
>> > >    browseable = no
>> > >    default case = lower
>> > >    preserve case = no
>> > >    short preserve case = no
>> > >    case sensitive = no
>> > >    hide files = /desktop.ini/ntuser.ini/NTUSER.*/
>> > >    create mask = 0600
>> > >    directory mask = 0700
>> > >    csc policy = disable
>> > > #Aqui compartim els fitxers
>> > > [arxius]
>> > >   path = /home/samba/fileserver
>> > >   writeable = yes
>> > >   browseable = yes
>> > >   case sensitive = no
>> > >   create mask = 0660
>> > >   directory mask = 0770
>> > >
>> > > =============================*
>> > >
>> > > No se si algú si ha trobat i ho ha pogut solucionar o té alguna idea.
>> > > Gracies.
>> >
>> > --
>> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> > listmaster@lists.debian.org
>> > Archive: http://lists.debian.org/201004151519.51729.tictacbum@gmail.com
>> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/201004152329.05385.tictacbum@gmail.com
> 
> 
> 

-- 
View this message in context: http://old.nabble.com/XP-no-em-troba-el-Samba-PDC-tp28252421p28478664.html
Sent from the debian-user-catalan mailing list archive at Nabble.com.


Reply to: