[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: denegar acces a webCaldria veure si també necessita permetre paquets UDP, segurament que
sí per als DNS.

David

2008/4/7 Jaume Sabater <jaume@argus.net>:
> Per exemple:
>
>  # Acceptem navegacio dintre la xarxa privada
>  iptables -t filter -A OUTPUT -d 192.168.0.0/16 -p tcp -m tcp --dport 80 -j
>  ACCEPT
>
>  # Acceptem pop3 i smtp
>  iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j ACCEPT
>  iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 110 -j ACCEPT
>
>  # Deneguem la resta
>  iptables -t filter -A OUTPUT -j DROP
>


Reply to: