[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configurar el adsl de telefonica amb ip fixeBones a tots,

Jo em suposo que en Pere no usa router sinó que es connecta a la xarxa a través d'un modem. Pere és així?

Salutacions. 
-- Albert Sanfeliu --

----- Mensaje original ----
De: parra <roger.sicart@gmail.com>
Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
Enviado: sábado, 5 de abril, 2008 19:09:56
Asunto: Re: configurar el adsl de telefonica amb ip fixe


Això no són dades que has de posar a la configuració el router i ja 
està? Penso jo.

Roger

Pere Nubiola Radigales wrote:
> Hola a tots:
> Darrerament Telefonica m'ha assignat una IP estatica
> El meu problema es que pppoeconf configura el adsl amb ip dinamica
> els paràmetres de la meva ip son
> DIRECCIÓN IP DE USUARIO /  80. 32. 149. 16
> MÁSCARA DE USUARIO / 255. 255. 255. 192
> DIRECCIÓN IP DE GESTIÓN / 10. 1. 9. 30
> MÁSCARA DE GESTIÓN / 255. 255. 254. 0
> DNS PRINCIPAL / 80.58.61.250 |  DNS SECUNDARIO / 80.58.61.254
>
> Otros datos que pueden serle de utilidad
>
> IDENTIFICADOR DE CIRCUITO VIRTUAL (ICV) / 32
> IDENTIFICADOR DE TRAYECTO VIRTUAL (ITV) / 8
> Algú em pot dir que tinc que canviar /ettc/ppp per asignar aquestes dades
>   


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


      ______________________________________________ 
¿Con Mascota por primera vez? Sé un mejor Amigo. Entra en Yahoo! Respuestas http://es.answers.yahoo.com/info/welcome


Reply to: