[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

virtualhosts i subversionHola,
tinc un servidor apache 2.2 corrent a una Debian 4.0 configurat amb 
virtualhosts per tal de servir un repositori subversion i una web en rails, 
tot em funcionava correctament fins que he probat de fer un "svn mv" i em 
surt un error 400, i cap missatge a l'error.log de l'apache

és curiós que em deixi fer commits però no moure o copiar fitxers:
$ svn commit -m "Ignoring database.yml"
Sending    config
Deleting    config/database.example
Adding     config/database.yml.example
svn: Commit failed (details follow):
svn: COPY of database.yml.example: 400 Bad Request (http://svn.domini.org)

aquesta és la configuracio que tinc a /etc/apache2/sites-available/domini:

NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
  ServerName domini.org
  DocumentRoot /var/www/web
  ProxyPass / http://localhost:8000/
  ProxyPassReverse / http://localhost:8000
  ProxyPreserveHost on
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  ServerName svn.domini.org
  DocumentRoot /var/www/svn/repo
  <Location />
    DAV svn
    SVNParentPath /var/www/svn
  </Location>
  <Directory /var/www/svn/repo>
    AuthzSVNAccessFile /etc/apache2/passwords/pass.conf
    Require valid-user
    AuthType Basic
    AuthName "subversion repository"
    AuthUserFile /etc/apache2/passwords/pass
  </Directory>
</VirtualHost>

algú s'ha trobat alguna cosa semblant?

salutacions,
Lluís


Reply to: