[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: una basica de xarxaA Divendres 23 Març 2007 16:53, Víctor Domènech va escriure:
> Hola
>
> una pregunta bàsica  he volgut configurar una ip fixa a una màquina amb
> debian etch i he modificat el /etc/networks/interfaces tal que asi
>
>
> auto lo
> iface lo inet loopback
>
> iface eth0 inet static
> address 192.168.0.194
> gateway 192.168.0.100
> netmask 255.255.255.0
> network 192.168.0.1
> broadcast 192.168.0.255
>
> i després /etc/init.d/networking restart
>
>
> i m'he quedat sense xarxa  i tronat enrrera el interfaces
> tal que asi
>
> auto lo
> iface lo inet loopback
>
> alow-hotplug eth0
> iface eth0 inet dhcp
>
> i el mateix reinicio networking i tampoc em dona xarxa
>
> sempre ho havia fet així, que hi ha alguna cosa que em deixo? o a canviat
> el tema ?
> o tinc l'interfaces malament ?

que eth0 no és qui penses qui és. Que potser és eth1 o eth2. És un tema del 
udev .....

Mira a:
/etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules 

quin interface dona a quin nom ...

Leo-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgpufhhUZtMg2.pgp
Description: PGP signature


Reply to: