[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iee1394> Bones,
>
> Aprofitant la "ditslèxia", bon terme ;-)
>
> Us agrairia molt si algú de vosaltres que disposi d'una placa mare amb
> iee1394 proves a executar el guió següent, requereix tenir instal·lat el
> paquet dialog.
>
> #!/bin/sh
>
> TMP="/tmp/netconfig.tmp$$"
>
> NETDEVICES=$(echo `cat /proc/net/dev | egrep "eth" | cut -d ":" -f 1 | cut
> -c3-6`)
>
> for DEVICE in $NETDEVICES
>
> do
>
> if [ -f /sys/class/net/$DEVICE/device/device ]
>
> then
>
> driver=`ethtool -i $DEVICE | grep driver | cut -d " " -f 2`
>
> ID=$(cat /sys/class/net/$DEVICE/device/device | cut -d "x" -f 2)
>
> BUS=$(lspci -n | egrep $ID | cut -d " " -f 1)
>
> MANU="$(lspci | egrep $BUS | cut -d ":" -f 3 | cut -d " " -f 2 )-$driver"
>
> i=$(echo `cat /proc/net/dev | egrep $DEVICE | cut -d ":" -f 1 | cut -c6`)
>
> eth[$i]="$MANU"
>
> prova=$prova" eth$i ${eth[$i]}"
>
> fi
>
> done
>
> dialog --title "Configuració Xarxa" --menu "Selecciona la interfície a
> configurar" 15 79 12 `echo $prova` 2> $TMP
>
> read iface <"$TMP"
>
> echo "La interfície escollida és $iface amb el mòdul $driver ."
>
>
> Gràcies ...

I el paquet ethtool també ... sorry !!!Reply to: