[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Redireccionant amb iptablesBones,
 
tinc una màquina amb dos targetes de red (eth0 - red interna  i eth1 - red externa), amb la qual estic intentant fer una redirecció de totes les peticions que m'arribin d'una màquina concreta ( 192.168.0.3) i amb destí a un port concret (2000) cap a una ip externa d'internet. Per fer-ho he utilitzat la següent comanda:
 
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s 192.168.0.3/32 --dport 2000 -j DNAT --to 195.88.33.33
 
És correcte? O s'hauria de fer d'alguna altra forma.
 
Gràcies.

Reply to: