[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ifplugd no aixeca les interfaces al arrencarhola,

estic intentant de configurar les dispositius de xarxa de forma
dinamica amb ifplugd. vol dir al configurar el dispositiu s'executen
uns tests (per exemple si esta disponible un router o AP determinat) i
en funcio d'aixo es configura el dispositiu d'una forma o altre. en
principi em funciona be, tant per ethernet com per wifi, al menys quan
aixeco el dispositiu amb ifup. pero despres d'arrencar la maquina els
dispositius estan sense configurar. 

el /etc/network/interfaces es el seguent:

<snip>

noauto eth0
mapping eth0
    script guessnet-ifupdown
    map eth0-home eth0-dhcp
    map default: eth0-home
    map timeout: 3
    map verbose: true
    map debug: true


iface eth0-home inet static
    address 192.168.0.5
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.1

    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if	installed
    dns-nameservers 62.151.2.8 62.151.8.100

    # guessnet (el router adsl)
    test peer address 192.168.0.1 mac 00:A0:C5:4E:5E:B7


iface eth0-dhcp inet dhcp

noauto wlan0
mapping wlan0
    script guessnet-ifupdown
    map wlan0-home wlan0-dhcp
    map default: wlan0-home
    map timeout: 3
    map verbose: true
    map debug: true


iface wlan0-home inet static
    address 192.168.1.5
    netmask 255.255.255.0
    wireless yes
    wireless_essid geek
    wireless_rate 11M
    wireless_mode Master

				# una xarxa vei => estic a casa
    test wireless essid WLAN_F5


iface wlan0-dhcp inet dhcp
    wireless yes
    wireless-essid any
    wireless-mode Managed

</snip>

y el /etc/default/ifplugd:

<snip>

HOTPLUG_INTERFACES="eth0 wlan0"

</snip>

en teoria udev hauria de cridar al ifplugd al detectar els
dispositius, pero sembla que no ho fa al arrencar la maquina. alguna
idea que podria fallar?

matzeReply to: