[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: icatfmEn/na Manel Martínez de Arcos ha escrit:
> Hola,
> algú veu i/o escolta correctament la nova pàgina http://www.icatfm.cat/  ?

prova amb açò:

mplayer rtsp://directe-m4.emissio.catradio.com/streaming/CatCultura_QT_1.sdp

A mi m'ha funcionat. És possible que canvien la adreça en el futur.

-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: