[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: no funciona el so>

> Teniu si-us-plau alguna suggerència més ?
> Joan.

Una de ben tonta :)
has obert l'alsamixer, per exemple, i mirat els
potenciometres de volum? podria donar la remota possiblitat
que estiguessin apagats o en mute.

a veure si sona la flauta...

apa,

8-)
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org with a
> subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>Reply to: