[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Temperatura disc durEn/na Jaume Sabater ha escrit:
> Jo crec que tinc discs durs molt més calents que 40º. T'ho dic aproximadament, 
> allò que toques el disc dur i gairebé crema...
> 

els meus marquen això:

jordi@ubuntu:~$ sudo hddtemp /dev/hda
/dev/hda: Maxtor 6B200P0: 41°C
jordi@ubuntu:~$ sudo hddtemp /dev/hdb
/dev/hdb: ST380011A: 43°C

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: