[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema compilant 2.6 i tarja RT2500Hola Bon dia!

Vaig provar el que em vas dir, esperant que fos això la solució.
Però no, no ho és :(:(:(

El que està clar, és que té a veure amb el ramdisk ditxós.

Al instal·lar el paquet:


S'està desempaquetant el reemplaç de kernel-image-2.6.12 ...
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub .
Testing for an existing GRUB menu.list file... found: /boot/grub/menu.lst .
Searching for splash image... none found, skipping...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.12-1-686
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.12
Updating /boot/grub/menu.lst ... done

S'està configurant kernel-image-2.6.12 (rt2500) ...
Using /usr/sbin/mkinitrd to build the ramdisk.
Other suitable ramdisk generating tools : /usr/sbin/mkinitramfs.
Full list of probed ramdisk generating tools : /usr/sbin/mkinitrd /usr/sbin/mkinitrd.yaird /usr/sbin/mkinitramfs.
Not touching initrd symlinks since we are being reinstalled (custom.1.0)
Not updating image symbolic links since we are being updated (custom.1.0)
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub .
Testing for an existing GRUB menu.list file... found: /boot/grub/menu.lst .
Searching for splash image... none found, skipping...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.12-1-686
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.12
Updating /boot/grub/menu.lst ... done


És tot correcte?

A l'hora de petar, us copy&pasto a mà:

.........
mice...
NET...
IP:...
TCP...
RAMDISK: cramfs filesystem fround at block 0
RAMDISK: Loading 1236 KiB [1 disk] into ram disk... done //No haurien de ser 4MB??
Kernel panic - Not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)

Googlejant, vaig veure que això es pot solucionar afegint root=/dev/hda1, cosa que ja està feta. També se li pot especificar el tamany del ramdisk al grub, però si l'altra imatge per defecte arranca bé.. pq aquesta no? Si tenen la mateixa .config!!!!!

Gràcies per tot, de nou.
Bones !!!

Si has compilat el nucli a la Debian jo abans instal·laria el paquet
initramfs-tools, editaria /etc/kernel-img.conf ( amb do_bootloader = yes )
i empraria quelcom semblant a:

root@/usr/src/linux# make oldconfig
root@/usr/src/linux# make-kpkg clean
root@/usr/src/linux# make-kpkg --initrd --revision rt2500 kernel_image
modules_image
cd ..
root@/usr/src/# dpkg -i linux-image ...

... i potser la cosa funcionarà millor.

Ja diràs ...

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Andreu Bassols i Alcón
Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
Weblog personal: http://raims.eines.info
Usuari Linux #291715


Reply to: